ಪುನರುಜ್ಜೀವನ

  • Resurfacing

    ಪುನರುಜ್ಜೀವನ

    ನಿಖರವಾದ ಘಟಕಗಳು ಮತ್ತು ಅಳತೆ ಉಪಕರಣಗಳು ಬಳಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸವೆದು ಹೋಗುತ್ತವೆ, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನಿಖರತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಣ್ಣ ಉಡುಗೆ ಬಿಂದುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭಾಗಗಳ ನಿರಂತರ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಚಪ್ಪಡಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಅಳತೆ ಮಾಡುವ ಉಪಕರಣಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿದೆ.