ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ

  • Resurfacing

    ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ

    ನಿಖರವಾದ ಘಟಕಗಳು ಮತ್ತು ಅಳತೆ ಉಪಕರಣಗಳು ಬಳಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸವೆದುಹೋಗುತ್ತವೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಿಖರತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ.ಈ ಸಣ್ಣ ಉಡುಗೆ ಬಿಂದುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಚಪ್ಪಡಿಯ ಮೇಲ್ಮೈ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಅಳತೆ ಉಪಕರಣಗಳ ನಿರಂತರ ಜಾರುವಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿದೆ.