ಯಂತ್ರ ಮೌಂಟ್

  • Leveling Block

    ಲೆವೆಲಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್

    ಸರ್ಫೇಸ್ ಪ್ಲೇಟ್, ಮೆಷಿನ್ ಟೂಲ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲು ಅಥವಾ ಬೆಂಬಲಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಿ.

    ಈ ಉತ್ಪನ್ನವು ಲೋಡ್ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ.