ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ

glass

ಕಸ್ಟಮ್ ನಿಖರ ಗಾಜಿನ ಯಂತ್ರ.

ಈ ಗಾಜಿನ ಘಟಕವನ್ನು ಯಂತ್ರ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.