ಪ್ರಕರಣಗಳು - ನಿಖರವಾದ ಗಾಜು

glass

ಕಸ್ಟಮ್ ನಿಖರವಾದ ಗಾಜಿನ ಯಂತ್ರ.

ಈ ಗಾಜಿನ ಘಟಕವನ್ನು ಯಂತ್ರ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಯಂತ್ರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.