ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಪ್ಲೇಟ್

  • Optic Vibration Insulated Table

    ಆಪ್ಟಿಕ್ ವೈಬ್ರೇಶನ್ ಇನ್ಸುಲೇಟೆಡ್ ಟೇಬಲ್

    ಇಂದಿನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ನಿಖರವಾದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಪನಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಪ್ರಯೋಗದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಮಾಪನಕ್ಕೆ ಬಾಹ್ಯ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದಿಂದ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಬಹುದಾದ ಸಾಧನವು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ವಿವಿಧ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದು, ಇತ್ಯಾದಿ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ರಯೋಗ ವೇದಿಕೆ ಕೂಡ ಹೊಂದಿರಬೇಕಾದ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿದೆ.